Matematika 1. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana: Matematika 1. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Předmluva
 2. Shrnutí a prohloubení učiva ze základní školy
 3. Výrazy a jejich úpravy
 4. Zobrazení
 5. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. Výpočty obsahů a obvodů rovinných obrazců
 6. Výsledky cvičení

Obsah

 1. Předmluva
 2. Shrnutí a prohloubení učiva ze základní školy
  • Základní poučení o matematických větách
  • Základní množinové pojmy
  • Čísla racionální a iracionální
  • Vlastnosti reálných čísel
  • Absolutní hodnota reálného čísla
  • Intervaly
  • Mocniny s přirozeným exponentem
  • Desítková soustava a soustavy o jiném základu
  • Neúplná čísla
  • Druhá a třetí odmocnina
  • Vývojové diagramy
 3. Výrazy a jejich úpravy
  • Výrazy
  • Počítání s mnohočleny
  • Dělení mnohočlenu mnohočlenem
  • Dosazování do výrazů, úpravy vzorců
  • Rozklad výrazů pomocí vytýkání
  • Krácení a rozšiřování lomených výrazů
  • Sčítání a odčítání lomených výrazů
  • Násobení lomených výrazů
  • Dělení lomených výrazů
 4. Zobrazení
  • Zobrazení do množiny a na množinu
  • Prosté zobrazení do množiny a na množinu
  • Shodná zobrazení v rovině
  • Podobnost
  • Stejnolehlost
 5. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. Výpočty obsahů a obvodů rovinných obrazců
  • Úhel a jeho velikost
  • Goniometrické funkce ostrého úhlu
  • Příklady na řešení pravoúhlého trojúhelníku v rovinných útvarech
  • Obsahy rovinných obrazců
  • Obsah rovnoběžníku
  • Obsah trojúhelníku
  • Obsah lichoběžníku
  • Obsah mnohoúhelníku
  • Obsah pravidelného mnohoúhelníku
  • Délka kružnice a kruhového oblouku
  • Obsah kruhu a jeho částí
 6. Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.