Matematika 3. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Odvárko Oldřich, Řepová Jana: Matematika 3. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Funkce
 2. Goniometrie a trigonometrie
 3. Stereometrie
 4. Výsledky cvičení

Obsah

 1. Funkce
  • Pojem funkce
  • Graf funkce
  • Rostoucí a klesající funkce
  • Nepřímá úměrnost
  • Mocninné funkce
  • Exponenciální funkce
  • Exponenciální rovnice
  • Logaritmická funkce
  • Logaritmus
  • Věty o logaritmech
  • Logaritmické a exponenciální rovnice
  • Přirozené a dekadické logaritmy
 2. Goniometrie a trigonometrie
  • Zobrazení množiny R do jednotkové kružnice
  • Goniometrické funkce
  • Vlastnosti funkcí sinus a kosinus
  • Vlastnosti funkcí tangens a kotangens
  • Několik dalších vlastností goniometrických funkcí
  • Goniometrické rovnice
  • Dvě věty o hodnotách goniometrických funkcí
  • Součtové vzorce
  • Další goniometrické vzorce
  • Definice goniometrických funkcí s užitím pravoúhlého trojúhelníku
  • Sinová věta
  • Kosinová věta
  • Užití trigonometrie v praxi
 3. Stereometrie
  • Základní pojmy a věty ze stereometrie
  • Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
  • Rovnoběžnost přímek a rovin
  • Odchylka dvou přímek, kolmost dvou přímek
  • Povrch a objem těles
  • Povrch a objem komolého jehlanu
  • Povrch a objem komolého rotačního kužele
  • Povrch a objem koule a jejích částí
 4. Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.