Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav: Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Vektorová algebra a analytická geometrie
 2. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
 3. Výsledky cvičení

Obsah

 1. Vektorová algebra a analytická geometrie
  • Souřadnice bodů na přímce, v rovině a v prostoru
  • Vzdálenost dvou bodů
  • Vektory
  • Velikost vektoru
  • Součet vektorů
  • Opačný vektor
  • Rozdíl vektorů
  • Součin vektoru a čísla
  • Lineární závislost a nezávislost vektorů
  • Úhel dvou vektorů
  • Skalární součin dvou vektorů
  • Kolmost vektorů
  • Parametrické vyjádření přímky v rovině
  • Obecná rovnice přímky
  • Směrnicový tvar rovnice přímky
  • Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
  • Odchylka dvou přímek. Kolmost dvou přímek
  • Vzdálenost bodu od přímky v rovině
  • Parametrické vyjádření přímky v prostoru
  • Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru
  • Parametrické vzjádření roviny
  • Obecná rovnice roviny
  • Zvláštní tvary obecné rovnice roviny
  • Vzájemná poloha přímky a roviny
  • Vzájemná poloha dvou rovin
  • Vzdálenost bodu od roviny a od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžných přímek a dvou rovnoběžných rovin, vzdálenost přímky od roviny s přímkou rovnoběžné
  • Odchylka dvou přímek, odchylka dvou rovin, odchylka přímky od roviny
 2. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
  • Kružnice
  • Vzájemná poloha přímky a kružnice
  • Elipsa
  • Vzájemná poloha přímky a elipsy
  • Hyperbola
  • Vzájemná poloha přímky a hyperboly
  • Rovnoosá hyperbola s asymptotami v osách soustavy souřadnic
  • Parabola
  • Vzájemná poloha přímky a paraboly
 3. Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.