Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav: Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

  1. Vektorová algebra a analytická geometrie
  2. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
  3. Výsledky cvičení

Obsah

  1. Vektorová algebra a analytická geometrie
    • Souřadnice bodů na přímce, v rovině a v prostoru
    • Vzdálenost dvou bodů
    • Vektory
    • Velikost vektoru
    • Součet vektorů
    • Opačný vektor
    • Rozdíl vektorů
    • Součin vektoru a čísla
    • Lineární závislost a nezávislost vektorů
    • Úhel dvou vektorů
    • Skalární součin dvou vektorů
    • Kolmost vektorů
    • Parametrické vyjádření přímky v rovině
    • Obecná rovnice přímky
    • Směrnicový tvar rovnice přímky
    • Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
    • Odchylka dvou přímek. Kolmost dvou přímek
    • Vzdálenost bodu od přímky v rovině
    • Parametrické vyjádření přímky v prostoru
    • Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru
    • Parametrické vzjádření roviny
    • Obecná rovnice roviny
    • Zvláštní tvary obecné rovnice roviny
    • Vzájemná poloha přímky a roviny
    • Vzájemná poloha dvou rovin
    • Vzdálenost bodu od roviny a od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžných přímek a dvou rovnoběžných rovin, vzdálenost přímky od roviny s přímkou rovnoběžné
    • Odchylka dvou přímek, odchylka dvou rovin, odchylka přímky od roviny
  2. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
    • Kružnice
    • Vzájemná poloha přímky a kružnice
    • Elipsa
    • Vzájemná poloha přímky a elipsy
    • Hyperbola
    • Vzájemná poloha přímky a hyperboly
    • Rovnoosá hyperbola s asymptotami v osách soustavy souřadnic
    • Parabola
    • Vzájemná poloha přímky a paraboly
  3. Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Pro studenty nabízím doučování matematiky online přes Skype za použití sdílené internetové tabule a tabletu se stylusem.