Matematika pro nižší gymnázia – prima

Pro výuku matematiky na osmiletém gymnáziu se používá tato literatura. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Jde o nejlepší učebnice pro základní školu, které znám.

Matematika – Úvodní opakování

 1. Číslo a číslice
 2. Množiny
 3. Přirozená čísla
 4. Desetinná čísla
 5. Číselné výrazy
 6. Rovnice
 7. Slovní úlohy
 8. Bod, přímka, polopřímka, úsečka
 9. Úhel
 10. Dvojice přímek
 11. Dvojice úhlů
 12. Kružnice, kruh
 13. Trojúhelník, čtyřúhelník
 14. Přímky a roviny v prostoru
 15. Tělesa
 16. Souhrnná cvičení

Matematika – Kladná a záporná čísla

 1. Desetinná čísla
 2. Sčítání a odčítání desetinných čísel
 3. Násobení desetinných čísel
 4. Dělení desetinných čísel
 5. Převádění jednotek
 6. Celá čísla
 7. Sčítání a odčítání celých čísel
 8. Násobení a dělení celých čísel
 9. Záporná desetinná čísla
 10. Číselné výrazy
 11. Číselná osa a soustava souřadnic
 12. Úlohy z matematické olympiády
 13. Souhrnná cvičení

Matematika – Dělitelnost

 1. Násobek
 2. Dělitel
 3. Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
 4. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma
 5. Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi
 6. Znaky dělitelnosti devíti a třemi
 7. Prvočísla a čísla složená
 8. Rozklad složených čísel
 9. Společný dělitel
 10. Čísla soudělná a nesoudělná
 11. Společný násobek
 12. Znaky dělitelnosti dalšími čísly
 13. Slovní úlohy
 14. Úlohy z matematické olympiády
 15. Souhrnná cvičení

Matematika – Osová a středová souměrnost

 1. Shodnost v rovině
 2. Shodnost některých útvarů
 3. Osově souměrné útvary
 4. Osová souměrnost
 5. Obrazy útvarů v osové souměrnosti
 6. Středově souměrné útvary
 7. Středová souměrnost
 8. Obrazy útvarů ve středové souměrnosti
 9. Shrnutí poznatků o souměrnostech
 10. Úlohy z matematické olympiády
 11. Souhrnná cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.