Matematika pro nižší gymnázia – sekunda

Pro výuku matematiky na osmiletém gymnáziu se používá tato literatura. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Jde o nejlepší učebnice pro základní školu, které znám.

Matematika – Racionální čísla a procenta

 1. Zlomek a jeho velikost
 2. Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo
 3. Rozšiřování a krácení zlomků
 4. Desetinné zlomky
 5. Porovnávání zlomků
 6. Sčítání zlomků
 7. Záporné zlomky
 8. Odčítání zlomků
 9. Násobení zlomků
 10. Dělení zlomků
 11. Složené zlomky
 12. Racionální čísla
 13. Procenta
 14. Určování procentové části
 15. Určování základu
 16. Určování počtu procent
 17. Různé úlohy s procenty
 18. Úrok
 19. Promile
 20. Úlohy z matematické olympiády
 21. Souhrnná cvičení

Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky

 1. Trojúhelník
 2. Shodnost trojúhelníku
 3. Těžnice trojúhelníku
 4. Kružnice opsaná a vepsaná
 5. Výšky trojúhelníku
 6. Osově souměrné trojúhelníky
 7. Konstrukce trojúhelníku
 8. Čtyřúhelník
 9. Lichoběžník
 10. Rovnoběžník
 11. Obsahy
 12. Úlohy z matematické olympiády
 13. Souhrnná cvičení

Matematika – Hranoly

 1. Hranol, kvádr, krychle
 2. Zobrazení hranolu
 3. Síť hranolu
 4. Objem hranolu
 5. Úlohy z matematické olympiády
 6. Souhrnná cvičení

Matematika – Výrazy [1]

 1. Druhá mocnina
 2. Druhá odmocnina
 3. Třetí mocnina
 4. Třetí odmocnina
 5. Vyšší mocniny
 6. Velká a malá čísla
 7. Mocniny v geometrii
 8. Pythagorova věta
 9. Číselné výrazy
 10. Výrazy s proměnnými
 11. Sčítání a odčítání mnohočlenů
 12. Násobení mnohočlenů
 13. Dělení mnohočlenů jednočleny
 14. Úlohy z matematické olympiády
 15. Souhrnná cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.